ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassingsgebied
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bestellingen
2.1. De aanbiedingen van Variphone International dienen steeds als een geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding een kortere – of langere periode vermeld wordt. De aanbiedingen van Variphone International kunnen door haar worden herroepen binnen de twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij. Behoudens andersluidende bepaling op de bestelbon of factuur, gebeurt de uitvoering van de gesloten overeenkomst steeds onder de algemene verkoopsvoorwaarden van Variphone, vermeld op de bestelbon en/of facturen, met uitsluiting van de eigen verkoopsvoorwaarden van de wederpartij, zelfs indien deze vooraf of naderhand
worden meegedeeld.
2.2. Indien door Variphone International bij de aanbieding of tijdens de onderhandelingen een model, een tekening, een monster of een voorbeeld is getoond of verstrekt, dan verbindt dit Variphone International niet voor wat betreft de conformiteit of de vorm van de te leveren goederen. De hoedanigheid of de vorm kan hiervan afwijken, tenzij anders is overeengekomen.
2.3. Ingeval van rechtstreekse bestelling zonder voorafgaande aanbieding door Variphone International, komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke bevestiging binnen de veertien dagen door Variphone International. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder uitdrukkelijk voorbehoud is geschied.
2.4. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Variphone International zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging binnen de veertien dagen door een persoon bevoegd om Variphone International te verbinden. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder uitdrukkelijk voorbehoud is geschied.

Artikel 3 - Prijzen
3.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, vervoerskosten en verzekeringskosten, tenzij anders is overeengekomen.
3.3. De prijs is in principe deze die bestaat op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Variphone International kan echter, zelfs na het sluiten van de overeenkomst , de prijzen aanpassen ingeval van stijging van de prijsbepalende factoren, ook al was deze stijging voorzienbaar, tenzij anders is overeengekomen. Indien in dat geval de totale prijs met meer dan 10% aangepast wordt, is de koper gerechtigd om de overeenkomst
te ontbinden. Indien de bovenvermelde prijsstijging slechts geldt voor een duidelijk onderscheiden deel van de overeenkomst, dan kan de ontbinding slechts voor dat deel plaatsvinden.

Artikel 4 – Leveringstermijnen en medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst
4.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
Variphone International mag daarbij een bestelling in fazen leveren indien de bestelling in verschillende delen kan gefactureerd worden.
4.2. De koper dient aan Variphone International zijn medewerking te verlenen bij de uitvoering van zijn prestaties voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst.
Deze medewerking wordt geacht niet te zijn verleend ingeval de goederen of de diensten die aan de koper worden aangeboden op de afgesproken datum en tijdstip, niet kunnen worden geleverd. In dat geval wordt de koper van rechtswege ingebreke gesteld en is hij een boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.
Alle verdere kosten voortvloeiend uit het niet verlenen van de medewerking zijn voor rekening van de koper, onverminderd alle overige rechten van Variphone International voortvloeiend uit deze tekortkoming.

Artikel 5 – Hoeveelheden, conformiteit en gebreken
5.1. De controle van de geleverde hoeveelheden berust bij de koper. Ingeval deze aan Variphone International binnen de 24 uren na ontvangst hieromtrent schriftelijk geen bemerkingen heeft overgemaakt, dan worden de geleverde hoeveelheden geacht overeen te stemmen met deze vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of gelijkaardige documenten.
5.2. De koper is gehouden de conformiteit van de geleverde goederen na te kijken. Ingeval de koper aan Variphone International binnen de 3 dagen na ontvangst hieromtrent schriftelijk geen bemerkingen heeft overgemaakt, dan worden de geleverde goederen geacht conform te zijn aan deze waarover overeenkomst werd bereikt, onverminderd de bepalingen van art 2.2. van deze algemene voorwaarden.
5.3. Ingeval van gebreken, is de koper gehouden Variphone International schriftelijk te verwittigen binnen de 3 dagen volgend op het ogenblik waarop eventuele gebreken redelijkerwijze vastgesteld hadden kunnen worden.
5.4. Ingeval van bemerkingen, bedoeld in de gevallen van 5.1. tot 5.3. dient de koper steeds alle mogelijke bewijsstukken voor te leggen. Bij gebreke hiervan, zullen de opmerkingen of klachten als ongegrond dienen te worden aangemerkt.

Artikel 6 - Betalingen
6.1. De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan tenzij Variphone International de tegenvordering onvoorwaardelijk als juist heeft erkend.
6.2. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege de wederpartij is ontvangen, is er op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van minimaal 12 % op jaarbasis of een percentage gelijk aan het percentage bepaald in artikel 5 van de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien dit percentage hoger zou zijn dan het eerst vermelde percentage. De aldus verschuldigde rente geldt als financiële compensatie voor het geleden renteverlies.
6.3. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft te betalen binnen de in artikel 6.1. bepaalde betalingstermijn, dan zal deze gehouden zijn tot het vergoeden van alle kosten van de buitengerechtelijke invordering waartoe onder andere moeten gerekend worden de kosten van aanmaningen en alle andere rechtstreekse - en onrechtstreekse incassokosten. In elk geval zal het bedrag waartoe de wederpartij met betrekking tot de buitengerechtelijke invorderingskosten gehouden zal zijn niet lager mogen zijn dan 125,00 Euro. Ingeval Variphone International dient over te gaan tot gerechtelijk invordering, zal de wederpartij gehouden zijn tot het vergoeden van alle kosten die Variphone International dient te maken in het kader van de gerechtelijke procedure, daartoe onder andere behorende alle door Variphone International te betalen advocatenkosten en – honoraria.
Ingeval echter gecontracteerd wordt met een particulier, zal Variphone International in dit laatste geval slechts recht hebben op de wettelijk voorziene vergoedingen.
6.4. Betalingen dienen zonder enige vermindering te gebeuren bij voorkeur op de door Variphone International vermelde bankrekening. Zij kunnen ook plaatsvinden tijdens de kantooruren op de zetel van Variphone International of op een andere door Variphone International aangegeven wijze.
6.5. De door wederpartij gedane betalingen worden in de hiernabepaalde volgorde gebruikt tot aanzuivering van alle verschuldigde renten, kosten, boeten en hoofdsommen.
6.6. Variphone International heeft te allen tijde het recht het stellen van zekerheid door de koper te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat haar vordering en de eventueel daarmee gepaard gaande intresten en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat Variphone International deze ongehinderd en zonder moeite kan te gelde maken. Indien
zekerheidsstelling wordt geweigerd, is Variphone International gerechtigd de (verdere) nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper op te schorten.
6.7. Ingeval van niet tijdige betaling van eender welke factuur binnen de in artikel 6.1. vermelde termijn, worden, in afwijking van artikel 6.1., alle nog niet vervallen facturen volledig en meteen opeisbaar en vervalt elke toegekende korting.

7. Faillissement en opschorting van betaling
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mochten voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling, ondercuratelestelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn. In voorkomend geval is Variphone International gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, onverminderd de toepassing van de bepalingen van art 6.7..

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Variphone International geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling door de koper van hoofdsom, kosten,intresten en eventuele boetes, zelfs indien deze goederen zich reeds in de gebouwen of op de terreinen van de koper bevinden.
2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de koper in gebreke is of Variphone International goede redenen heeft te vrezen dat de koper in gebreke zal blijven, kan Variphone International, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De koper verleent Variphone International de bevoegdheid
daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door Variphone International éénzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

9. Aansprakelijkheid - vrijwaring
1. In geval van toerekenbare, niet-tijdige, niet volledige of niet goede levering of prestatie, hoe dan ook, door Variphone International, wordt door Variphone International aan de verplichting tot vergoeding van de schade volledig voldaan, door, wat door de koper is gekocht of waartoe opdracht werd gegeven, naar keuze alsnog te leveren, te
herstellen of te verbeteren, onverminderd het bepaalde in artikel 5.
Indien in dat geval nieuwe levering of prestatie niet (meer) mogelijk is zal Variphone International de reeds geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.
Variphone International is echter nooit aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke of geringe afwijkingen van kwaliteit.
2. De aansprakelijkheid van Variphone International is uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 9.1. bepaalde, zodat Variphone International nooit aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen. Aldus zal Variphone International nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onder andere vergoeding van bedrijfsschade,
winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de koper of welke andere schade dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Indien Variphone International, in weerwil van het bepaalde in lid 2 hierboven, alsnog tot enige schadevergoeding gehouden zou zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid in geen geval hoger kunnen zijn dan de laagste van de volgende twee bedragen: 12.500,00 Euro of het bedrag gelijk een de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
3. Variphone International kan, indien zij daartoe wordt verzocht door de koper, met betrekking tot door haar geleverde of te leveren produkten en/of diensten, aanbevelingen en/of technische adviezen verstrekken, zonder dat zij daarbij en daarvoor overigens enige aansprakelijkheid jegens de koper aanvaardt of op zich neemt.
De koper is derhalve volledig verantwoordelijk voor het onderzoek naar de geschiktheid van het produkt voor het verdere gebruik of doel binnen zijn activiteiten, ook op langere duur.
De koper is volledig verantwoordelijk voor schade welke mocht ontstaan door gebruik van het produkt in strijd met daarbij gegeven instructies.
4. Indien onze koper gelaedeerde is in de zin van art. 12 van EG-richtlijn 85/374, worden diens daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.

10. Aansprakelijkeid ten opzichte van derden - vrijwaring
Variphone International kan voor schade veroorzaakt aan derden bij de uitvoering van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, ten opzichte van derden nooit een grotere aansprakelijkheid hebben dan dewelke die zij heeft ten opzichte van wederpartij. De wederpartij van Variphone International vrijwaart haar tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden, waar mogelijk, een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Variphone International
bedingen. De wederpartij vrijwaart Variphone International bovendien volledig tegen aanspraken op schadevergoeding door derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten veroorzaakt door het gebruik van tekeningen, gegevens,
materialen, onderdelen of produktiepocédés, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

11. Verhindering in de uitvoering van de overeenkomst
Variphone International is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan
- een verzuim of tekortkoming bij of door één van haar leveranciers, onderaannemers of vervoerders,
- brand bij haarzelf of één van haar leveranciers of onderaannemers
- werkstaking of lock out bij haarzelf of één van haar onderaannemers
- relletjes of oproer
- oorlogsomstandigheden
- overheidsmaatregelen waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden
- zware vorst of wintertoestand
- omstandigheden die van aard zijn dat gehoudenheid door Variphone International niet meer kan worden gevergd, indien deze omstandigheden zich voordoen gedurende een periode van meer dan zes maanden In die gevallen is Variphone International gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in plaats van na te komen zonder verdere schadevergoeding. In de bovenstaande omstandigheden primeert het gebruik maken van deze mogelijkheid
door Variphone International boven de uitoefening van de rechten van de koper wegens niet naleving van de overeenkomst.

12. Retentierecht
Variphone International heeft het recht om alle zaken, die zij van of namens de wederpartij onder zich heeft, onder zich te behouden, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang hebben om een afgifteweigering te rechtvaardigen, jegens Variphone International heeft voldaan. Geraken dergelijke zaken die Variphone International onder dit recht in handen had, uit haar macht, dan is zij gerechtigd deze zaken op te eisen, als was zij zelf eigenaar.

13. Hoofdelijkheid
Indien Variphone International met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

14. Industriële en intellectuele eigendom
1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en of modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle door Variphone International vervaardigde produkten en op door Variphone International vervaardigde en/of ontworpen vormen en gereedschappen behoren toe aan Variphone International, zelfs al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt, behoudens andersluidende afspraken. Ingeval van inbreuk op deze rechten door de wederpartij, heeft Variphone International recht op een direct opeisbare boete van 12.500,00 Euro per overtreding, onverminderd haar overige rechten op schadevergoeding en intresten.
2. Aansluitend bij de bepalingen van artikel 10, laatste lid, heeft Variphone International van haar wederpartij recht op vergoeding van alle geleden schade ingeval van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerde) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom bij of ingevolge gebruik door Variphone International van door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen of produktiepocédés. Dit geldt ook ingeval van opslag of aflevering door Variphone International van volgens deze ter beschikking gestelde tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen of produktiepocédés vervaardigde goederen.

15.Onderhoud – verlenen van diensten
1. Overeenkomsten voor het verlenen van diensten en onderhoudswerkzaamheden door Variphone International worden aangegaan voor een zodanige periode, dat daarin tenminste een vol kalenderjaar is gelegen. Zij worden behoudens schriftelijke opzegging voor 1 oktober, telkens met een jaar verlengd.
2. Prijzen voor diensten en onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op de uitvoering van deze werkzaamheden tijdens de bij Variphone International gebruikelijke werktijden. Voor uitvoering buiten deze tijden gelden bijzondere tarieven, terwijl tevens extra reistijd en reiskosten in rekening kunnen worden gebracht
3. De door Variphone International geleverde diensten en onderhoudswerkzaamheden omvatten zowel preventief onderhoud en kontroles alsook herstelwerkzaamheden.
Deze onderhoudswerkzaamheden, controles of herstellingen garanderen geen ononderbroken en/of foutloze werking van de onderhouden zaken. Door Variphone International vervangen onderdelen worden haar eigendom

16. Toepasselijk recht - geschillen
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is, en dat voor zover onderhavige bepalingen niets voorzien, uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Voor alle geschillen, voortvloeiend uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, is enkel de rechtbank te Hasselt bevoegd.